درباره نشریه

فلسفه، خردورزی درباره هستی و مسائل اساسی آن است و افزون بر ارزش ذاتی، زمینه‌ساز بسیاری از تحولات فکری و پیشرفت‌های علمی و اجتماعی است. هر مکتب فلسفی، یادآور فرهنگ معقول تمدن‌های بزرگ بشری و نشان رشد فکری جوامع انسانی است. فلسفه را مادر علوم دانسته‌اند، زیرا مقوّم علوم دیگر و رکن رکین توسعه و کمال تمدن بشری است. تاریخ بشر، از رابطه مستقیم میان توسعه خردگرایی و فلسفه‌ورزی با شکوفایی تمدن و توسعه علم و فرهنگ حکایت دارد. دوره درخشان تمدن اسلامی نیز گویای این واقعیت است که هرگاه عقلانیت بر صدر نشسته باشد، تمدن اسلامی، قدر دیده می‌شود و در اوج شکوفایی قرار می‌گیرد و راه را بر جمود  جهل، خرافه‌پرستی و ناآگاهی می‌بندد.

فصلنامه علمی تخصصی «معارف حکمی جامعه» به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 28/12/1364 مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار خود را در زمینه فلسفه (تخصصی)، در تاریخ 17/4/1398 با شماره ثبت 85472 دریافت کرده و هم ‌اکنون درصدد دریافت رتبه علمی- پژوهشی از کمسیون نشریات علمی است.