فصلنامه علمی تخصصی «معارف حکمی جامعه» به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب1364/12/28 مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار خود را در زمینه فلسفه (تخصصی)، در تاریخ 1398/4/17 با شماره ثبت 85472 دریافت کرده و هم ‌اکنون درصدد دریافت رتبه علمی- پژوهشی از کمسیون نشریات علمی است.

مقالات پذیرش شده افزون بر چاپ در نشریه، به عنوان مقاله سفارشی به شمار می روند و به نویسنده حق التألیف پرداخت می گردد.

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، خرداد 1399 

وجود رابط و دستاوردهای آن از دیدگاه علامه جوادی آملی

صفحه 8-28

مرضیه ورمزیار؛ مجید ابوالقاسم زاده


بررسی چیستی حکمت عملی در نظام فکری ارسطو

صفحه 77-98

جمال سروش؛ نعیمه نجمی نژاد


کلام فلسفی؛ چیستی و چگونگی

صفحه 122-149

محمدصادق علیپور


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها