فصلنامه علمی تخصصی «معارف حکمی جامعه» به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب1364/12/28 مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار خود را در زمینه فلسفه (تخصصی)، در تاریخ 1398/4/17 با شماره ثبت 85472 دریافت کرده و هم ‌اکنون درصدد دریافت رتبه علمی- پژوهشی از کمسیون نشریات علمی است.

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، خرداد 1399 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها